Ymwadiad

View in English

1. Cyflwyniad

1.1 Bydd yr ymwadiad hwn yn rheoli eich defnydd o'n gwefan.

1.2 Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn derbyn yr ymwadiad hwn yn llawn; yn unol â hynny, os ydych yn anghytuno â'r ymwadiad hwn neu unrhyw ran o'r ymwadiad hwn, rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwefan.

1.3 Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis; drwy ddefnyddio ein gwefan neu gytuno i'r ymwadiad hwn, rydych yn cydsynio i'n defnydd o gwcis yn unol â thelerau ein polisi preifatrwydd a chwcis.

2. Credyd

2.1 Crëwyd y ddogfen hon gan ddefnyddio templed o www.seqlegal.com.

3. Hysbysiad hawlfraint

3.1 Mae cynnwys y wefan hon yn hawlfraint i mi oni nodir yn wahanol. Gallwch argraffu neu lawrlwytho darnau o'r wefan at eich defnydd personol ond fel arall ni chewch atgynhyrchu'r cyfan neu ran o gynnwys y wefan hon na throsglwyddo'r cyfan neu ran o'r cynnwys i wefan arall heb ganiatâd penodol fi. Rydych yn cytuno i gadw at yr holl gyfreithiau hawlfraint perthnasol yn eich defnydd o'r wefan.

3.2 Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau datganedig yr ymwadiad hwn:
(a) ein bod ni, ynghyd â'n trwyddedwyr, yn berchen ar ac yn rheoli'r holl hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill yn ein gwefan a'r deunydd ar ein gwefan; a
(b) bod yr holl hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill yn ein gwefan a'r deunydd ar ein gwefan yn cael eu cadw.

4. Trwydded i ddefnyddio'r wefan

4.1 Gallwch:
(a) gweld tudalennau o'n gwefan mewn porwr gwe;
(b) lawrlwytho tudalennau o'n gwefan i'w caching mewn porwr gwe; a
(c) argraffu tudalennau o'n gwefan, yn amodol ar ddarpariaethau eraill yr ymwadiad hwn.

4.2 Ac eithrio fel y caniateir yn benodol gan Adran 4.1 neu ddarpariaethau eraill yr ymwadiad hwn, rhaid i chi beidio â lawrlwytho unrhyw ddeunydd o'n gwefan nac arbed unrhyw ddeunydd o'r fath i'ch cyfrifiadur.

4.3 Dim ond at [eich dibenion personol a busnes eich hun] y cewch ddefnyddio ein gwefan, a rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwefan at unrhyw ddibenion eraill.

4.4 Oni bai eich bod yn berchen ar neu'n rheoli'r hawliau perthnasol yn y deunydd, rhaid i chi beidio â:
(a) ailgyhoeddi deunydd o'n gwefan (gan gynnwys enw da ar wefan arall);
(b) gwerthu, rhentu neu is-drwyddedu deunydd o'n gwefan;
(c) dangos unrhyw ddeunydd o'n gwefan yn gyhoeddus;
(d) manteisio ar ddeunydd o'n gwefan at ddiben masnachol; neu
(e) ailddosbarthu deunydd o'n gwefan.

4.5 Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu mynediad i rannau o'n gwefan, neu yn wir ein gwefan gyfan, yn ôl ein disgresiwn; rhaid i chi beidio ag osgoi neu osgoi, na cheisio osgoi neu osgoi, unrhyw fesurau cyfyngu mynediad ar ein gwefan.

5. Defnydd derbyniol

5.1 Rhaid i chi beidio â:
(a) defnyddio ein gwefan mewn unrhyw ffordd neu gymryd unrhyw gamau sy'n achosi, neu a allai achosi, difrod i'r wefan neu nam ar berfformiad, argaeledd neu hygyrchedd y wefan;
(b) defnyddio ein gwefan mewn unrhyw ffordd sy'n anghyfreithlon, yn anghyfreithlon, yn dwyllodrus neu'n niweidiol, neu mewn cysylltiad ag unrhyw ddiben neu weithgaredd anghyfreithlon, anghyfreithlon, twyllodrus neu niweidiol;
(c) defnyddio ein gwefan i gopîo, storio, cynnal, trosglwyddo, anfon, defnyddio, cyhoeddi neu ddosbarthu unrhyw ddeunydd sy'n cynnwys (neu sy'n gysylltiedig ag) unrhyw ysbîwedd, firws cyfrifiadurol, ceffyl Trojan, llyngyr, cofnodwr bysellau, rootkit neu feddalwedd cyfrifiadurol maleisus arall;
(d) cynnal unrhyw weithgareddau casglu data systematig neu awtomataidd (gan gynnwys heb gyfyngiad sgrapio, cloddio data, echdynnu data a chynaeafu data) ar neu mewn perthynas â'n gwefan heb ein caniatâd ysgrifenedig datganedig;
(e) [mynediad neu fel arall yn rhyngweithio â'n gwefan gan ddefnyddio unrhyw robot, sbeislyd neu ddulliau awtomataidd eraill;]
(f) [torri'r cyfarwyddebau a nodir yn y robotiaid.txt ffeil ar gyfer ein gwefan; neu]
(g) [defnyddio data a gesglir o'n gwefan ar gyfer unrhyw weithgarwch marchnata uniongyrchol (gan gynnwys heb gyfyngiad marchnata e-bost, marchnata SMS, telefarchnata a phostio uniongyrchol).]

5.2 Ni ddylech ddefnyddio data a gesglir o'n gwefan i gysylltu ag unigolion, cwmnîau neu bersonau neu endidau eraill.

5.3 Rhaid i chi sicrhau bod yr holl wybodaeth a roddwch i ni drwy ein gwefan, neu mewn perthynas â'n gwefan, yn [wir, cywir, cyfredol, cyflawn a di-gamarweiniol].

6. Gwarantau cyfyngedig

6.1 Nid ydym yn gwarantu nac yn cynrychioli:
(a) cyflawnrwydd neu gywirdeb yr wybodaeth a gyhoeddir ar ein gwefan;
(b) bod y deunydd ar y wefan yn gyfredol; neu
(c) y bydd y wefan neu unrhyw wasanaeth ar y wefan yn parhau ar gael.

6.2 Rydym yn cadw'r hawl i derfynu neu newid unrhyw un neu'r cyfan o'n gwasanaethau gwefan, ac i roi'r gorau i gyhoeddi ein gwefan, ar unrhyw adeg yn ôl ein disgresiwn llwyr heb rybudd nac esboniad; ac eithrio i'r graddau a ddarperir yn benodol fel arall yn yr ymwadiad hwn, ni fydd gennych hawl i unrhyw iawndal neu daliad arall ar derfynu neu newid unrhyw wasanaethau gwefan, neu os byddwn yn rhoi'r gorau i gyhoeddi'r wefan.

6.3 I'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol ac yn ddarostyngedig i Adran 7.1, rydym yn eithrio pob cynrychiolaeth a gwarant sy'n ymwneud â phwnc yr ymwadiad hwn, ein gwefan a'r defnydd o'n gwefan.

7. Cyfyngiadau a gwaharddiadau atebolrwydd

7.1 Ni fydd unrhyw beth yn yr ymwadiad hwn yn:
(a) cyfyngu neu eithrio unrhyw atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy'n deillio o esgeulustod;
(b) cyfyngu neu eithrio unrhyw atebolrwydd am dwyll neu gamliwio twyllodrus;
(c) cyfyngu ar unrhyw rwymedigaethau mewn unrhyw ffordd na chaniateir o dan y gyfraith berthnasol; neu
(d) eithrio unrhyw rwymedigaethau na chaniateir eu heithrio o dan y gyfraith berthnasol.

7.2 Cyfyngiadau a gwaharddiadau atebolrwydd a nodir yn yr Adran 7 hon ac mewn mannau eraill yn yr ymwadiad hwn:
(a) yn ddarostyngedig i Adran 7.1; a
(b) llywodraethu'r holl rwymedigaethau sy'n codi o dan yr ymwadiad neu sy'n ymwneud â phwnc yr ymwadiad, gan gynnwys rhwymedigaethau sy'n codi mewn contract, mewn camwedd (gan gynnwys esgeulustod) ac am dorri dyletswydd statudol, ac eithrio i'r graddau a ddarperir yn benodol fel arall yn yr ymwadiad.

7.3 I'r graddau y darperir ein gwefan a'r wybodaeth a'r gwasanaethau ar ein gwefan yn rhad ac am ddim, ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw natur.

7.4 Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golledion sy'n deillio o unrhyw ddigwyddiad neu ddigwyddiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol.

7.5 Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golledion busnes, gan gynnwys (heb gyfyngiad) colli neu ddifrod i elw, incwm, refeniw, defnydd, cynhyrchu, arbedion a ragwelir, busnes, contractau, cyfleoedd masnachol neu ewyllys da.

7.6 Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golled neu lygriad o unrhyw ddata, cronfa ddata neu feddalwedd.

7.7 Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol.

7.8 Rydych yn derbyn bod gennym ddiddordeb mewn cyfyngu ar atebolrwydd personol ein swyddogion a'n gweithwyr ac, o ystyried y buddiant hwnnw, rydych yn cydnabod ein bod yn endid atebolrwydd cyfyngedig; rydych yn cytuno na fyddwch yn dwyn unrhyw hawliad yn bersonol yn erbyn ein swyddogion na'n gweithwyr mewn perthynas ag unrhyw golledion a ddioddefwch mewn cysylltiad â'r wefan neu'r ymwadiad hwn (ni fydd hyn, wrth gwrs, yn cyfyngu nac yn eithrio atebolrwydd yr endid atebolrwydd cyfyngedig ei hun am weithredoedd a hepgoriadau ein swyddogion a'n gweithwyr).

8. Amrywiad

8.1 Gallwn ddiwygio'r ymwadiad hwn o bryd i'w gilydd.

8.2 Bydd yr ymwadiad diwygiedig yn gymwys i'r defnydd o'n gwefan o adeg cyhoeddi'r ymwadiad diwygiedig ar y wefan.

9. Gwrthdroi

9.1 Os penderfynir bod darpariaeth yn yr ymwadiad hwn gan unrhyw lys neu awdurdod cymwys arall yn anghyfreithlon a/neu'n anorfodadwy, bydd y darpariaethau eraill yn parhau mewn grym.

9.2 Os byddai unrhyw ddarpariaeth anghyfreithlon a/neu anorfodadwy o'r ymwadiad hwn yn gyfreithlon neu'n orfodadwy pe bai rhan ohono'n cael ei dileu, ystyrir bod y rhan honno'n cael ei dileu, a bydd gweddill y ddarpariaeth yn parhau mewn grym.

10. Cyfraith ac awdurdodaeth

10.1 Bydd yr ymwadiad hwn yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â chyfraith Lloegr.

10.2 Bydd unrhyw anghydfodau sy'n ymwneud â'r ymwadiad hwn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth [unigryw / heb fod yn gyfyngedig] llysoedd Lloegr.

11. Datgeliadau statudol a rheoleiddiol

11.1 Rydym wedi ein cofrestru gyda Thy'r Cwmnîau; gallwch ddod o hyd i'r fersiwn ar-lein o'r gofrestr ar www.gov.uk/government/organisations/companies-house, ac mae ein rhif cofrestru wedi'i 9512984.

12. Ein manylion

12.1 Mae'r wefan hon yn eiddo i Bartneriaeth Meee Cyf ac yn cael ei gweithredu ganddo.

12.2 Rydym wedi ein cofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif cofrestru 9512984, ac mae ein swyddfa gofrestredig yn The Meee Partnership Ltd., Brynford House, Brynford Street, Treffynnon, Sir y Fflint CH8 7RD.

12.3 Mae ein prif le busnes yn The Meee Partnership Ltd., Brynford House, Brynford Street, Treffynnon, Sir y Fflint CH8 7RD.

12.4 Gallwch gysylltu â ni drwy ysgrifennu at y cyfeiriad busnes a roddir uchod, drwy ddefnyddio ein ffurflen gyswllt ar y wefan, drwy e-bost i info@meee.global neu dros y ffôn ar 0333 567 9009.